Pháp hội Tam Thời Hệ Niệm và Đại Lễ Tế Tổ 2019

Pháp Hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm
Từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 10 năm 2019

Đại Lễ Tế Tổ Tổ Tiên Vạn Dân Tộc Toàn Cầu Nguyện Hòa Bình
Và Diễn Đàn Hòa Bình Thế Giới

Ngày 13 tháng 10 năm 2019

Hòa thượng chủ pháp: Pháp sư thượng Ngộ hạ Hạnh

Khách mời đặc biệt: Lão Pháp sư thượng Tịnh hạ Không

BIỂU MẪU ĐĂNG KÍ THAM GIA PHÁP HỘI VÀ ĐẠI LỄ TẾ TỔ:
https://forms.gle/dZ9jshFmR9EUmcug8

TRANG EVENT PHÁP HỘI VÀ ĐẠI LỄ TẾ TỔ:
https://www.facebook.com/events/444758186306654/

Chi tiết thông tin và thắc mắc xin quý đạo hữu liên hệ:

Phụ trách chính: Diệu Âm Diệu Huệ
E-mail: huongmi2000@web.de
Số điện thoại: +49 15233994493 (Viber)

Đồng phụ trách: Diệu Âm Kiều Thanh
E-mail: do-kieu.thanh@gmx.de
Số điện thoại: +49 1716238468 (Whatsapp, Viber)